اگر زن بعد از زایمان به مدت چهل روز لکه ببیند وظیفه اش چیست؟

قبلا باید تذکر دهیم که شما باید مرجع

تقلید خودتان را مشخص نمایید تا بر اساس فتوای

او به سوالات شما پاسخ دهیم اما فعلا بر مبنای نظر

حضرت امام این مسئله را جواب میدهیم ایشان

میفرمایند: الف) خونی که زن بعد از ولادت بچه

میبیند تا ده روز نفاس است اگر چه در تمام ده روز

هم خون نمیبیند بلکه یک لحظه بعد از ولادت یا

یک روز خون میبینند و تا روز دهم دیگر چیزی

نمیبینند بنابر این اگر روز دهم از خون پاک شد تمام

آن ده روز نفاس محسوب میشود و باید غسل

نفاس انجام دهد .

ب) اما اگر خون از ده روز تجاوز کرد (کما اینکه

فرض سوال شما همین است) در صورتی که زن در

حیض دارای عادت مشخص باشد مثلا همه ماه ۶

روز حیض میشود و بعد پاک میگردد اکنون هم

باید به اندازه شش روز را نفاس قرار دهد و بقیه آن را

تا ده روز; یعنی، تا روز شانزدهم در مثالی که زده شد

استحاضه حساب کند و بعد از ده روز اگر باز خون

دید در صورتی که مصادف با ایام عادتش باشد و یا

نشانههای حیض را داشته باشد حیض حساب

میشود. ولی اگر در ایام عادتش نیست و علامات

حیض را هم ندارد باز هم استحاضه است و باید به

وظیفه استحاضه عمل نماید.

ج) اگر زنی که زایمان کرده پیش از ده روز خون دید و

در حیض عادت مشخصی نداشت تا ده روز انفاس

قرار دهد و بعد از آن را استحاضه اگر چه احتیاط آن

است که تا هیجده روز هم به وظیفه نفاس عمل کند

و هم به وظیفه

استحاضه; یعنی، عبادات را ترک کند ولی بعدا قضا

نماید و از رفتن مسجد و خواندن سورههای سجده

دار و امثال اینها پرهیز نماید. این مسئله فروض

دیگری هم دارد که فعلا جای ذکرش نیست.