فلسفه نجاست کافر چیست؟

نجاست

کافر از جهت آن است

که به خدا، قیامت،

احکام دین و

پیامبرانش ایمان

واعتقاد ندارد بنابر

این کافر نجس است

نه حرام زیرا حرام

وحلال صفت برای

حکم است نه

اشخاص ولازم بذکر

است که بعضی از

مراجع تقلید ظاهر

بدن کافر را پاک

میدانند ونجاست را

مربوط به باطن و روح

آنها میدانند و لذا

میگویند غذا خوردن

با آنها یا دستتر به

بدن آنهاگذاشتن

مانعی ندارد اما بیشتر

مجتهدین ظاهر بدن

کافر را نجس میدانند

بنابراین چیزهایی که

آنها دستتر به آن

زدهاند را نجس

میدانند و مسلمان

باید از آنها پرهیز کند

البته هر دسته از

مراجع دلیل خاصی

بر فتوای خویش

دارند که جای ذکر آن

نیست.