آیا لحاف یا تشکی که ادرار بچه در آن نفوذ کرده در قالیشوئیها پاک می شود؟

خیر، به احتیاط واجب باید در هنگام جماعت نیز شکسته بخواند.