اشیا نجس را چگونه می توان تطهیر کرد؟

شی نجس شده را اگر زیر شیر آبی که متصل به کر است – پس از

برطرف شدن عین نجاست – یک مرتبه بشویند و یا اگر لباس و امثال آن را

پس از شستن فشار دهند پاک میشود. ولی با آب قلیل (کم) پس از برطرف

شدن عین نجاست باید سه مرتبه آب بریزد و اگر لباس است سه مرتبه فشار

دهید. برای اطلاع بیشتر میتوانید به توضیح المسائل احکام مطهرات

مراجعه نمایید.