اگر انسان اشرف مخلوقات است چرا بعد از مردن بدن او نجس است و بایدغسل داده شود؟

انسانیت انسان به روح اوست و این روح است که بواسطه تربیت

استعدادهای نهفته در او شکوفا و تعامل پیدا میکند و آدمی را به مرحله

عالی از انسانیت شرف و بزرگواری میرساند و میتواند دنیایی را آباد کند و

خلاصه این روح است که بدن را ارزش میدهد و لذا تا وقتی در قالب بدن

است، بدن او هم شریف است; ولی زمانی که جدا میشود بدن لاشهای

مرکب از گوشت و استخوان است که به صورت مردار در میآید ونجس

است و نیاز به شستن و طهارت دارد.

پس اگر انسان اشرف مخلوقات است به خاطر روحی است که به او

شخصیت میدهد.