با خط قرآن که با زبان دیگری نوشته شده چه حکمی دارد؟

بلی، تماس بدن با خط یا کلمهای از قرآن بدون وضو، حرام است ؛ گرچه آن خط به زبان دیگری نوشته شده باشد.