از ظاهر برخی آیات سوره کهف برتری علمی حضرت خضر بر حضرت موسیاستفاده میشود، آیا این موضوع با اولواالعزم بودن حضرت موسی غ تعارض ندارد؟

0 28

پاسخ به این بخش را در ضمن چند امر پی میگیریم:

۱٫ باید دانست که فقط خداوند متعال همه چیز را میداند; و عنده مفاتح الغیب لایعلمها إلاّ هو ویعلم ما فی البر والبحر…;( انعام، ۵۹٫ ) کلیدهای غیب تنها نزد او است و جز او کسی آنرا کسی نمیداند و آنچه در خشکی و دریاست میداند… .( ر.ک: تفسیر نمونه، آیتالله مکارم شیرازی و دیگران، ج ۵، ص ۲۶۸ ـ ۲۷۷، انتشارات دارالکتب الاسلامیه. )

۲٫ مأمور شدن حضرت موسیبه اینکه برود و علم را از حضرت موسیَ۷ به اینکه برود و علم را از حضرت خضر۷ بیاموزد، به دستور خداوند متعال بوده; چنان که در سوره کهف، آیات ۶۰ ـ ۸۲، آمده است و خداوند به این وسیله، به پیامبرش تعلیم داده و اینگونه علم آموزی از طرف خداوند، متعال برای پیامبران الهی اشکالی ندارد.

۳٫ پیامبران، بر اثر تعلیم الهی، قسمتی از اسرار غیب را میدانند و طبق مشیت خداوند; برخی از پیامبران بر اموری آگاهند که پیامبران دیگر از آنها بیاطلاعند: مَّا کَانَ اللَّهُ لِیَذَرَ المؤمِنِینَ عَلَیَ مآ أَنتُم عَلَیهِ حَتَّیَ یَمیزَ الخَبِیثَ مِنَ الطیّبِ ومَا کَانَ اللَّهُ لیُطلِعَکُم عَلَی الغَیبِ وَلَکِنَّ اللَّهَ یَجتَبِی مِن رسُلِه مَن یَشآءُ ف ?‹امِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِه;(آلعمران،۱۷۹) و خدا بر آن نیست که شما را از غیب آگاه گرداند; ولی خدا از میان فرستادگانش هر که را بخواهد بر میگزیند; پس به خدا و پیامبرانش ایمان بیاورید

در داستان حضرت خضر و موسی، خضر به ابوابی از علوم احاطه داشت که مربوط به اسرار باطن، عمق حوادث و پدیدهها بود; در حالی که حضرت موسی نه مأمور به باطن بود و نه آگاهی از آن امور داشت و کارهای حضرت خضر برایش مجهول و غیر قابل تحمل بود.( ر.ک: پیام قرآن، آیتالله مکارم شیرازی، و دیگران، ج، ص، نشر مدرسه امیرالمؤمنین. )

ولی در بُعد کاری خود که مأمور به ظاهر بود، آگاهی کامل داشت و دارای کتاب و تشریع بود، به همین جهت از پیامبران اولواالعزم به شمار میآمد.( المیزان، علامه طباطبایی;، ترجمه محمد باقر موسوی همدانی، ج ۱۳، ص ۶۰۴، بنیاد فکری و علمی علامه. )

از مطالب بالا معلوم میشود که نوع علم حضرت موسی با نوع علم حضرت خضر متفاوت بوده است.

با تفاوت این دو، اعلمیت یکی بر دیگری ثابت نمیشود; همچنان که نمیشود بین فردی که دکترای شیمی دارد با کسی که دکترای فیزیک دارد مقایسه کرد و یکی از آن دو را بر دیگری ترجیح داد.

علامه طباطبایی در ذیل آیات داستان حضرت موسی و خضر۸ در بحث روایتی، پس از نقل روایتها، در مورد یک روایت که از آن برتری علمی حضرت خضر بر حضرت موسی استشمام میشود میفرمایند: این روایت با روایتی که آن دو را برابر میدانست مخالف است، و لذا باید حمل شود بر این که نوع علم آن دو مختلف بوده.( المیزان، علامه طباطبایی;، ترجمه محمدباقر موسوی همدانی، ج ۱۳، ص ۶۰۴، بنیاد فکری و علمی علامه. )

ارسال یک پاسخ

توجه داشته باشید: آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نظر شما پس از تایید مدیر منتشر خواهد شد.