این آیه ُقلْ إِنَّنِی هَدَغنِی رَبِّیَّ إِلَیَ صِرَ َطٍ مُّسْتَقِیمٍ دِینًا قِیَمًا مِّلَّهَ إِبْرَ َهِیمَ حَنِیفًا وَمَا کَانَ مِنَ الْمُشْرِکِین چه معنایی دارد و در کجا بر پیامبر نازل شده است ؟

این آیه صد و شصت و یکمین آیه، از سوره مبارک انعام است و بنابر روایاتی که از امامان معصوم: رسیده، همه آیات سوره انعام، یک جا و با هم در مکّه نازل شد; به همین جهت، این آیه نیز در مکه به پیامبر۶ نازل شده است.

(تفسیر نمونه، آیت اللّه مکارم شیرازی و دیگران، ج ۵،ص ۱۴۳، نشر دارالکتب الاسلامیه.)

و معنای آیه چنین است: بگو: پروردگارم مرا به راه راست هدایت کرده; آیینی پابرجا ]و ضامن سعادت دین و دنیا[; آیین ابراهیم که از آیینهای خرافی، روی برگرداند و از مشرکان نبود.