چرا در زندگی انسان این همه حوادث و وقایع ناگوار پیش می آید ؟

اوّلاً ما محتاج یک شناخت از جهانی که در آن زندگی می کنیم هستیم و آن تحت عنوان یک اصل کلّی است که دنیا جای پرورش و آزمایش است . اینجا گاهواره نیست که پیوسته پستانکی در دهان انسان باشد