چرا مردم از امام حسين(ع) حمايت نكرده و حتي در مقابل حضرت صف آرايي كردند؟

در ريشه يابي عقب نشيني امّت از حمايت امام حسين ـ عليه السّلام ـ به نكاتي برمي خوريم كه بسيار قابل تأمل است. 1. برگشت مردم به دوران جاهليت الف) مال و منال و تعصبات قومي و عشيره اي كه معيار ارزش در عصر جاهلي شمرده ميشد، در اين عصر بار…