پاسخگویان

مجله اینترنتی


  امروز : یکشنبه ۱۰ فروردین ۱۳۹۹

  آرشیو "تعبیر خواب"

  خواب دیدن اردو

  خواب دیدن اردو

  اردو ۱ـ اگر خواب ببینید در هوایی آزاد مشغول خوشگذرانی در اردویی هستید، نشانه آن است که در انتظار تغییراتی در زندگی خود هستید ، و آماده برای رفتن به سفری طولانی و ملال آور خواهید شد. ۲ـ اگر درخواب اردوگاهی ببینید ، نشانه...

  بیشتر ...
  خواب دیدن لک لک

  خواب دیدن لک لک

  لک لک دیدن لک لک به خواب، دلیل بر زنی است بی آزار و عاقبت اندیش و با حسب و نسب. اگر بیند لک ککی داشت، با چنین کسی صحبت دارد. اگر دید لک لکی بر بام خانه او نشست، دلیل است مهتری به خانه او آید. اگر بیند لک لک را بکشت. دلیل که دشمن...

  بیشتر ...
  خواب دیدن وکیل

  خواب دیدن وکیل

  وکیل اگر درخواب بیند که وکیل پادشاه بود و در کار خود منصف بود، دلیل اقبال است. اگر بیند وکیل قاضی است،دلیل همین است. اگر بیند در شغل وکالت منصف نبود تاویلش به خلاف این...

  بیشتر ...
  خواب دیدن اقامتگاه

  خواب دیدن اقامتگاه

  اقامتگاه ۱ـ اگر خواب ببینید محل اقامبی برای خود پیدا نمی کنید ، ایمان خود را از دست خواهید داد . ۲ـ اگر خواب ببینید محلی برای اقامت وجود ندارد ، به این معناست که تلاشهابتان بی ثمر خواهد ماند . ۳ـ اگر خواب ببینید اقامتگاه و...

  بیشتر ...
  خواب دیدن محراب

  خواب دیدن محراب

  محراب ۱ـ اگر در خواب ببینید که کشیکی در محراب ، ایستاده است ، معنایش این است که در خانواده شما اختلاف بوجود خواهد آمد . ۲ـ اگر در خواب ببینید که در محراب نشسته اید ، نشانه نومیدی و تغییر شغل است . ۳ـ اگر زن جوانی در خواب...

  بیشتر ...
  خواب دیدن کیسه

  خواب دیدن کیسه

  کیسه کیسه در خواب تعبیر خاصی ندارد مگر این که چیزی درون آن باشدکه تعبیرش نسبت به محتوای آن تغییر می کند . معبران قدیمی درباره کیسه پول زیاد نوشته اند ولی امروز کیسه پول متداول نیست. اگر در خواب بینید کیسه ای پاره همراه...

  بیشتر ...
  خواب دیدن هندوانه

  خواب دیدن هندوانه

  هندوانه دیدن هندوانه در خواب بسیار خوب است به خصوص اگر قرمز و رسیده باشد و شما از خوردن آن احساس لذت...

  بیشتر ...
  خواب دیدن سنجد

  خواب دیدن سنجد

  سنجد اگر بیند که سنجد از درخت جمع میکرد، دلیل کند از مردی بدخوی مال به دست آورد. اگر دید که سنجد می خورد، دلیل که مال بر عیال نفقه...

  بیشتر ...
  خواب دیدن کفتار

  خواب دیدن کفتار

  کفتار همان طور که می دانید کفتار جانوری است و حشی و مردار خوار و کثیف و متعفن که دیدنش در خواب خوش یمن نیست. در موارد دیگر نیز این نکته را نوشته ام که اساس تعبیر بر ادراک شما قرار می گیرد نه آن چه واقعا است و شما در خواب می...

  بیشتر ...
  خواب دیدن ریحان

  خواب دیدن ریحان

  ریحان دیدن ریحان در خواب بر هفت وجه است. اول: زن خواستن. دوم: کنیزک. سوم: دوست. چهارم: فرزند. پنجم: سخن خوش. ششم: مجلس علم. هفتم: کردار...

  بیشتر ...
  خواب دیدن عمارت کردن

  خواب دیدن عمارت کردن

  عمارت کردن دیدن عمارت کردن درخواب بر چهار وجه است. اول: صلاح این جهانی. دوم: خیر و برکت. سوم: کامرانی. چهارم: گشایش کارهای...

  بیشتر ...
  خواب دیدن پونز

  خواب دیدن پونز

  پونز دیدن پونز در خواب، نشاندهنده آن است که با اطرافیانتان دچار مشکل میشوید. اگر زنی در خواب مشغول استفاده از پونز باشد، بیانگر آن است که بر توطئه دشمنان غلبه پیدا میکند و اگر هنگام استفاده از پونز دست خود را زخمی کند،...

  بیشتر ...
  خواب دیدن شیر

  خواب دیدن شیر

  شیر اگر در خواب بیند که با شیر جنگ می کرد، دلیل است بر دشمنی خصومت کند و از ایشان آن کس را ظفر باشد که غالب گردد. اگر بیند که شیر از عقب وی می آمد و به وی نمی رسید، دلیل است از پادشاه ترسی بیند. اگر در خواب بیند که از شیر می...

  بیشتر ...
  خواب دیدن دباغی

  خواب دیدن دباغی

  دباغی دباغی در تاویل والی بود که مردمان سرای ها به وی سپارند و میراث وارثان قسمت کند و پوست درخواب مال و میراث بود. اگر دباغی به خواب بیند که مرده زنده کرده، دلیل که از دباغی بی نیاز...

  بیشتر ...
  خواب دیدن جمجمه

  خواب دیدن جمجمه

  جمجمه ۱ـ اگر خواب ببینید چند جمجمه به شما پوزخند می زنند ، نشانه آن است که میان اعضای خانواده شما اختلاف و مشاجره بوجود خواهد آمد . اگر در خواب جمجمه ای را در دست بگیرید ، نشانه آن است که حرفه و کار شما با کسادی روبرو...

  بیشتر ...
  خواب دیدن گرو

  خواب دیدن گرو

  گرو ۱ـ اگر خواب ببینید ثروت خود را گرو می گذارید ، نشانه آن است که در آستانه زیان مالی قرار گرفته اید . ۲ـ گرو گذاشتن یا گرو گرفتن چیزی در خواب ، علامت قدرت مالی برای پرداخت قروض است . ۳ـ اگر خواب ببینید مشغول بررسی چک و...

  بیشتر ...
  خواب دیدن الج

  خواب دیدن الج

  الج : اگر بیند که الج داشت یا به کسی داد یا آن را از خانه بیرون ریخت و از او نخورد، دلیل کند از رنج و بیماری ایمن گردد و علی الجمله درخوردن الج در خواب هیچ خیر و منفعت...

  بیشتر ...
  خواب دیدن نعلین

  خواب دیدن نعلین

  نعلین اگر نعلین نو خرید و در پای کرد، دلیل که کنیزکی دوشیزه بخرد و گویند که زنِ معاشر خواهد. اگر در وقت رفتن یک نعلین او بیفتاد، دلیل که از برادر و خواهر جدا شود. اگر نعلین او سوخت، دلیل است زنش...

  بیشتر ...