بررسی برچسب

اوصاف خداوند

آیا حیاء از صفات خداوند است؟

درپاسخ باید گفت که می توان این صفت را جزو اوصاف خداوند دانست و امام صادق (ع) این صفت را در روایتی به خداوند نسبت داده است . اما باید توجه داشت که تمامی اوصاف خداوند به صورت مجموعی در نظر گرفته می شوند و باری تعالی جامع اضداد است و در عین…
ادامه مطلب ...