بررسی برچسب

خسارت از خلق خدا

کسی که از خدا و غیر خدا خسارت دیده و جبرانی از طرف خدا در تصور او نیست ، بر خورد وی با خدا و غیر خدا…

الف: کسی که به معاد اعتقاد ندارد طبعاً در فکر جبران هم نیست و از این جهت فعلاً که در نادانی و جهل است توقعی هم نخواهد داشت. اما این که گفته اید خسارت از ناحیه خدا باشد باید گفت که خداوند به کسی ضربه نمی زند. همین که انسان در خسارت مقصّر…
ادامه مطلب ...