بررسی برچسب

خلیج همیشه فارس

خلیج همیشه فارس

اگـــــر روزِ روشــن شــود نیــمه شــب وَ یا این کـــه « لقمان » شــود بـی ادب ! درخــتِ تــنومـنـــدِ نخــلِ جـــنـــوب دهــد هــندوانــه بــه جــای رطــــب ! پس از خط « میخی » و « نسخ » و « غبار » شـــود خــطِّ رســمی ی ما…
ادامه مطلب ...