بررسی برچسب

رد مظالم

ممکن است تعریفی از ردّ مظالم و چگونگی اداء آن را، ارائه فرمائید؟

مظالم جمع کلمه مظلمه است و آن مالی است که در اثر ستم و اجحاف بر ذمّه کسی آمده باشد و ردّ مظالم، برگرداندن اموال و حقوق غصبی به صاحبان آن است و در اصطلاح فقه عبارت است از مالی که بابت دین یا دیونی بر ذمّه کسی آمده و دائن معلوم نیست و آن مال…
ادامه مطلب ...

لقب زشت به كار نبريد

  در قرآن و روايات داريم كه به مؤمنان حرف هاي نيك بزنيد، تحقير نكنيد، لقب زشت به كار نبريد و ... اما چرا به كسي كه دچار بيماري رواني مي شود ديوانه، خل، چل و عقب مانده، ... مي گويند. آيا آنها و خانواده هايشان كه اين حرف ها را مي شنوند و مي…
ادامه مطلب ...