بررسی برچسب

نماز

۱ ـ آیا نماز خواندن درماشین درحال حرکت اشکال دارد ؟

ـ برمسافران واجب است که درصورت خوف از وقت نماز ، ازراننده بخواهند که اتوبوس را درمکان مناسبی متوقف نماید ، وبر راننده اجابت درخواست آنان واجب است ، واگربه علت عذرمقبول ویا بدون دلیل ازتوقف اتوبوس خوداری کند ، دراین صورت تکلیف مسافران اگر…
ادامه مطلب ...

– اگر درنماز مغرب و عشاء جابجایی بیافتد چه می شود ؟

ج۱- اگر عمدا ترتیب نماز را بهم بزند , نماز باطل می شود. یعنی: عمدا نماز عشاء را مقدم بر نماز مغرب بنماید نمازش باطل است. اگر وقت دارد اعاده نماید و اگر وقت گذشته باید قضا نماید . ولی اگر سهوا یا اشتباها بجای نماز مغرب ,…
ادامه مطلب ...

– اگر فردی پس از خواندن تشهد رکعت دوم به اشتباه سلام دهد حکم نماز او چیست ؟ باید بلند شود…

ج۱- اگر بیش از سلام نماز یادش بیاید که یک رکعت یا بیشتر از آخر نماز را نخوانده باید آن را بجا آورد و نمازش صحیح است , ولی اگر بعد از سلام متوجه شود چنانچه کاری که نما ز را عمدا و یا سهوا باطل می کند ( مانند پشت به…
ادامه مطلب ...

۱ـ شکیات نماز را توضیح دهید؟

ج۱ـ شکیات نماز ۲۳ تا است.هشت قسم آن شکهایی است که نماز را باطل می کند: ۱ـ شک در شماره رکعت های نماز دو رکعتی.۲ـ شک در شماره رکعت های نماز سه رکعتی.۳ـ آن که در نماز چهار رکعتی شک کند که یک رکعت خوانده یا بیشتر.۴ـ آن که در نماز چهار رکعتی پیش…
ادامه مطلب ...

آیا وقتی ما در بین مردم نماز فرادی بخوانیم نماز جماعت بقیه قبول است؟

سرور گرامیم ابتدا شمه ای از فضیلت نماز جماعت برای حضرت عالی توضیح می دهم بعدا پاسخ شما بزرگوار را می دهم. یکی از خصوصیات بارز انسان مؤمن این است که حتی المقدور نمازش را به جماعت اقامه نماید. به عنوان مثال مقام جبرائیل خیلی عظیم و بزرگ می…
ادامه مطلب ...

کفاره نمازهای ترک شده چیست ؟

نمازگزار توبه و استغفار نماید و گناهانی که مانع قبول شدن نماز است را ترک کند ولی کفاره ندارد. (نمازهای ترک شده را باید قضاء نمائید، کسی که نماز قضا دارد، باید در خواندن آن کوتاهی نکند). مسئله ۱، ص۱۲۱٫ مسئله۱۱۱۸، ص۲۲۰٫ توضیح المسائل آیه…
ادامه مطلب ...

اگر مأموم قبل از امام از رکوع بلند شود وظیفه اش چیست ؟

باید برگردد به رکوع ؛ ولی اگر میداند که تا برگردد امام سر از رکوع برمیدارد به همان حالت ایستاده صبر کند تا امام سر از رکوع بردارد. گفتنیاست این برگشت که موجب زیاد شدن رکوع میشود اشکالی ندارد؛ چونباید از امام جماعت متابعت کند.
ادامه مطلب ...

حکم نماز و روزه کسانی که از اموال غصب شده دوران ستم شاهی استفاده میکردند چیست؟ نظر آیت الله بهجت

اگر یقین دارد که با آب غصبی وضو گرفتهیا با لباس غصبی یا در مکان غصبی نماز خواندهنمازها را باید قضا کند والا نمازها صحیح است. وچون افطاری دخلی در حقیقت روزه نداردروزههای او ولو با مال غصبی افطار کرده باشدصحیح است و قضا نیاز ندارد.
ادامه مطلب ...

آیا حضور قلب در نماز الزامی است ؟

داشتن حضور قلب در نماز الزامی نیست؛ ولی قرآن ثمره نماز را بازداشتن از فحشا و منکرات میداند و نماز با حضور قلب است که آدمی را ازبدیها باز میدارد. این خاصیت، مغز و محتوای اصلی نماز و نشان قبولیاعمال و عبادات است. وگرنه نماز بدون حضرو قلب مثل…
ادامه مطلب ...

چرا این اوقات مخصوص برای نماز انتخاب شده است؟

نماز برای به یاد خدا بودن ودوری از غفلت وپاکیزگیوطهارت جسم و روح انسانها قرار داده شده استوبرای آنکه حالت ((ذکر)) و ((یاد)) دائمی باشد دراوقات مختلف شبانه روز لازم وواجب گردیده;طلوع صبح وسط روز ظهر و عصر و شب مغرب وعشا تا بندگان با این…
ادامه مطلب ...

اگر انسان از چیزی مثل رعد و برق بترسد آیا نماز آیات واجب میشود؟

نماز آیات را باید هنگامی خواند که ماه یاخورشید میگیرد، یا زلزله میشود و یا رعد و برق وبادهای ترسناک و سیاه و سرخ میوزد. البته در رعدو برق و بادها شرط است که بیشتر مردم بترسند.گفتنی است که نماز آیات دو رکعت میباشد که هررکعت، پنج رکوع دارد;…
ادامه مطلب ...

اگر نمازگزار سلام نماز را فراموش کند و موقعی یادش بیاید که صورت نمازبهم خورده تکلیف چیست؟

اگر سلام نماز را فراموش کند و موقعی یادش بیاید که صورت نماز بهم خورده است. چنانچه پیش از آنکه صورت نماز بهم بخورد کاری که عمدی و صهوی آن نماز را باطل میکند مثل پشت به قبله کردن انجام نداده باشد نمازش صحیح است (یعنی باید سلام را…
ادامه مطلب ...