بررسی برچسب

‌ امر به معروف

شرایط امر به معروف و نهی از منکر

« شناخت احکام»سید جعفر ربّانیمقدمه: «واجب مشروط» به دسته ای از واجبات گفته می شود که تا شرط آن محقّق نشود، وجوب حاصل نشده و عمل واجب نخواهد بود. امر به معروف و نهی از منکر، نسبت به بعضی از امور از دستة «واجبات…
ادامه مطلب ...