ما در کتابهای درسی خود خواندهایم که پروندههای اعمال انسان پس از مرگ بسته میشود، غیر از اعمال ماتأخّر…

هر چند مقصود شما از تناقض بین این دو مطلب روشن نیست، ولی ممکن است مقصود شما، تناقض بین خلود و بازبودن پرونده برخی از اعمال باشد; آن چه درباره بسته نشدن پرونده اعمال، نسبت به بعضی عملها شنیدهاید، تنها به دوران پیش از قیامت و حضور انسانها در…

آیا اشخاص نام برده در آیه ۱۰۹ طه، در جای دیگر قرآن معرفی شده اند؟

بنابر آن که مقصود از آیه، شرایط کسانی باشد که شفاعت میکنند ـ نه شرایط کسانی که شفاعت میشوند ـ چنان که برخی مفسران احتمال دادهاند.(مخزن العرفان در علوم قرآن، بانوی اصفهانی، ج ۱۰، ص ۲۱۱، نشر نهضت زنان مسلمان تهران.) مقصود آن است که شفاعت…

از کدام آیه قرآن کریم، حکم وجوب نماز استفاده میشود؟ به چه نحو میتوان از حکم وجوب نماز اطلاع حاصل…

۱٫ نماز از واجباتی که در قرآن کریم و روایات اسلامی بیشترین تأکید و سفارش بر آن شده و تنها واجبی است که مکلف، ـ حتی در حال مرگ ـ باید آن را به جای آورد و با هیچ شرایطی نباید ترک شود و توصیه تمام انبیای الهی به امتهایشان بوده و در روز حسابرسی…

آیا آیه خدا زنان را برای شما آفریده (شعرأ، آیه ۱۶۶)، مخالف تساوی حقوق زن و مرد در اسلام نیست؟

قبل از هر چیز این تذکر لازم است که آنچه حقیقت انسان را تشکیل میدهد، قلب و روح انسانی است. از دیدگاه قرآن، زن و مرد از نفس واحده هستند; یَأیّها النّاس اتقوا ربّکم الذی خلقکم من نفس وَحده و خلق منها زوجها و بثّ منهما رجالاً کثیراً و نسأ;…

سوره قیامت را تفسیر کنید؟

و من وراَّئهم برزخ إلیَ یوم یبعثون; (مؤمنون، ۱۰۰) و پشت سر آنان برزخی است تا روزی که برانگیخته شوند. آیات و روایات بطور روشن دلالت دارد که بعد از زندگی دنیا و قبل از قیامت عالمی وجود دارد بنام عالم برزخ که روح انسان بعد از مرگ تا برپائی…

الف ـ چرا در قرآن کریم از انفاق به قرض دادن به خدا تعبیر شده است؟ ب ـ در آیه ۲۱۶ سوره بقره آمده است:…

الف. قرض در اصطلاح مالی است که به دیگری داده میشود به این قصد که عوض آن بازگردانده شود. در آیات متعددی (بقره، ۲۴۵، مائده،۱۲ و...) انفاق، قرض دادن به خدا خوانده شده است. وجه آن این است که اولاً انفاق مصرف مال در راه خدا است ثانیاً همانند قرض…

برخی از علمأ که معتقدند قرآن مخلوق خدا نیست، منظورشان چیست؟

باید بدانیم که این مطلب در واقع به حدوث و قدم قرآن به معنای حادث بودن یا قدیمی بودن قرآن کریم برمیگردد و از دوران بنیعباس مطرح بوده است. عدهای از علمأ اهلسنت که از فرقه اشاعره بودهاند به قدم قرآن و غیر مخلوق بودن آن نظر دادهاند به این معنا…

بعضی میگویند اختلاف حضرت علی۷ با عمر بر سر وضو و نحوه انجام آن به وجود آمد، آیا آیهای در این مورد…

ابتدا شایسته است به این جهت اشاره شود که علّت اصلی اختلاف بین حضرت علی۷ و عمر درباره خلافت و جانشینی پیامبر اکرم۶ بود عُمر و همفکران او، مدّعی بودند که پیامبر۶ برای خود جانشین تعیین نکرده وامر خلافت را به عهده خود مردم گذاشته است; از این…

لطفاً بفرمایید برای جبران زحمات شما در پاسخگویی به پرسشها چه کاری انجام دهیم؟

با تشکر از اظهار لطف شما به این واحد و اعضای آن، به استحضار میرسانیم در حال حاضر شما میتوانید از طریق نامه و پرسش نامههایی که در اختیارتان قرار میگیرد با این مرکز در ارتباط باشید و به عنوان پرسشگری فعال پاسخهای داده شده را در مدرسه یا مجالس…

چرا شیعه بر مهر سجده میکند؟

شیعه طبق سیره پیامبر اکرم۶ و فرمایشات ایشان، معتقد است که در حال نماز باید بر زمین یا آن چه که از آن میروید (مشروط به آن که خوردنی یا پوشیدنی نباشد) سجده کرد; و سجده بر غیر این دو در حال اختیار صحیح نیست، در حدیثی از پیامبر اکرم۹ نقل شده که…

محتوای سوره الممتحنه را بیان کنید؟

این سوره را از آن جهت (ممتحنه) مینامند که از واژه امتحان گرفته شده است و اگر به فتح حأ باشد، اسم مفعول است (امتحان شده) و اگر به کسر حأ باشد، اسم فاعل است (امتحان کننده) این سوره به هر دو صورت یعنی با دو حرکت اسم فاعل و مفعول نامگذاری شده…

در حمله اعراب مسلمان به ایران و سقوط سلسله ساسانیان، جمعی از خانواده ودختران سلطنتی به اسارت درآمدند…

در قرآن کریم ودین مقدس اسلام برای اسیران جنگی حقوق و احکامی بیان شده است چنان که خداوند متعال میفرماید: ای پیامبر! به اسیرانی که در دست شما هستند بگو اگر خداوند خیری در دلهای شما بداند ]و نیات نیک و پاکی داشته باشیدموضوع تازهای نیستنیزشما…

در این آیه (جمعه،۶ و ۷) آمده است که اگر دوستدار واقعی خداوند هستید، آرزوی مرگ کنید و پیامبر اکرم۶…

پیش از پاسخ، درباره این نتیجهگیری شما از این آیه که شاید بتوان گفت کسی که از مرگ میترسد، دوستدار واقعی خداوند نیست. این نکته را توضیح میدهیم که این مطلب با کلیت آن صادق نیست; یعنی ممکن است کسی دوستدار خداوند باشد، ولی به دلیل برخی غفلتها که…

هنگام تلاوت قرآن چهار زانو نشستن بهتر است یا دو زانو (شاید پرسش جالبی نباشد، امّا این را از این جهت…

روشن است که نشستنی برای تلاوت قرآن پسندیده است که از غرور و تکبر دور باشد، ولی توان قاری برای چنین نشستنی شرط است و اگر برای قاری نشستن متواضعانه دشوار باشد (مثلاً به جهت درد پا و یا غیر آن)، میتواند هر گونه که برایش آسانتر و مناسبتر است،…

با استناد به قرآن، علت ابهام خداوند (در نظر بندگان) را توضیح دهید; همچنین لطفاً در مورد چگونگی باطل…

قسمت اول پرسش ابهام دارد و آن را میتوان بر وجوه مختلفی حمل کرد، ولی به طور کلی باید دانست که خدای متعال هیچگونه ابهامی ندارد و اگر ابهامی هست از دیگران است; برای مثال، ممکن است یک نابینا خورشید را نبیند، در این مورد هیچگاه گفته نمیشود…

آیه نُسَارِعُ لَهُمْ فِی الْخَیْرَ َت;(مؤمنون،۵۶) را تفسیر فرمایید. (موارد کاربرد این آیه در زندگی…

آیه یاد شده و آیه پیش از آن: أَیَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِی مِن مَّالٍ وَ بَنِین # نُسَارِعُ لَهُمْ فِی الْخَیْرَ َتِ بَل لآیَشْعُرُونَ ;(مؤمنون،۵۵ـ۵۶) آنها گمان میکنند اموال و فرزندانی که به آنان دادهایم برای این است که درهای…

منظور از عبارت حتماً این عمل حکمتی دارد چیست و اساساً چگونه میتوانیم به حکمت خداوند دست یابیم؟

این عبارت را بسته به تنوع موضوعهای آن، میتوان به گونههای مختلفی تحلیل کرد. گاه این عبارت در برابر حادثهای ابراز میشود که خارج از حیطه اختیارات انسان است; مانند حوادث طبیعی که در راستای فعل و انفعالهای نظام هستی رخ میدهد، مانند زلزله، فوران…

قرآن درباره رفتار ما با خویشاوندان چه فرموده است؟

قرآن کریم رابطه خویشاوندی را مورد عنایت خاص قرار داده و بر حفظ آن تأکید کرده است و میفرماید: خویشاوندان نسبت به یکدیگر، در احکامیکه خدا مقرر داشته است از دیگران سزاوارترند. (انفال، ۷۵) اهمیت رابطه خویشاوندی موجب شده است که قرآن کریم، صله…

چرا هر انسانی نمیتواند به زبان مادری نماز و دعاها را بخواند؟ مثلاً به جای الله اکبر بگوید: خدا بزرگ…

فلسفه برخی احکام، برای انسانها به خوبی روشن نیست ولی به حکم آن که این احکام از حکیمی دانا و متعال صادر شده و برای هدایت و به کمال رسیدن انسان فرو فرستاده شده است، انسان باید ـ گرچه فلسفه آن را نداند ـ به آنها عمل کند. ۲٫ به عربی خواندن نماز…

منظور از ترک اولی در مورد پیامبران مانند حضرت آدم و… چیست؟ چه فرقی بین خطای پیامبران و افراد…

ترک اولی در مواردی است که انجام دادن آنها حرام و مکروه نباشد، ولی انجام ندادن آن بهتر باشد. ترک اولی بر انسانهای کامل بسیار ناگوار است و آن به دلیل شدت تقوا و تقرب به خداست (حسنات الابرار سیئات المقربین) ـ تفاوت خطاهای پیامبران و انسانهای…

این که گفته میشود، پیامبران و امامان باید معصوم باشند، آیا دلیل نقلی نیز دارد یا صرفاً دلیلش عقلی…

بله; عصمت دوگونه است، علمی و عملی، عصمت علمی که از خطا و اشتباه است و عصمت عملی که مصونیت از گناه میباشد. برای عصمت علمی میتوان به دلایلی از قرآن استناد کرد، مانند آیه ۲۶ـ۲۸ سوره جن; عَلم الغیب فلا یظهر علیَ غیبه أحداً # إلاّمن ارتضیَ من…

در آیه ۱۴۳، سوره نسأ، ضمیر هؤلاء که دو بار آمد، و به مؤمنان و کافران اشاره دارد کدام ضمیر به مؤمنان…

با توجه به آن که قبل از ضمیرهای یاد شده، مؤمنان و کافران به صورت ترتیب ذکر نشدهاند، به همین خاطر، تفاوتی ندارد که ضمیرها را به ترتیب یا غیرترتیب برگردانده شود، مهم آن است که یکی از ضمیرها را باید به مؤمنان و یکی را به کافران برگرداند.(ر.ک:…

در سوره قدر الف: مراد از فرشته بزرگ چیست؟ ب: معنای سلام چیست؟

الف: قرآن کریم در این سوره میفرماید: فرشتگان و روح در آن شب به اذن پروردگارشان برای ]تقدیرلیبدان[ امید دارند ـ آواز میدهند که: سلام بر شما. سلام قولی در اسلام همین است و آن دعا و خواستن سلامت از خداوند به شخص است. سلام علیکم; یعنی سلامت باد…

لطفاً در مورد فرهنگ از دیدگاه قرآن کریم توضیح دهید؟

پیش از پاسخ تذکر نکاتی لازم است:فرهنگ در لغت به معنای تعلیم و تربیت، علم و دانش و ادب، کتاب لغت، مجموعه آداب و رسوم و مجموعه علوم و معارف و هنرهای یک قوم بهکار رفته است. از نظر اصطلاحی، به مجموعه برداشتها، موضعگیریهای فکری، هنر، ادبیات،…

الف – با توجه به این که قرآن کریم به دو صورت تدریجی و دفعی نازل شده است، آیا پیامبر اکرم۶ پیش…

پاسخ بخش اول پرسش در این نهفته است که نزول دفعی قرآن کریم چگونه است؟ برخی بر این باورند که قرآن کریم ابتدا به صورت دفعی به بیت العزه یا بیت المعمور فرستاده شده است، سپس در مدت ۲۳ سال بر پیامبر اکرم به تدریج نازل شد.در مقابل بسیاری از مفسران…

اگر فردی در جوانی برخی اعمال عبادی خود را انجام ندهد، امّا پس از آن همه اعمال را انجام بدهد، آینده…

قرآن میفرماید: و توبوا إلی الله جمیعًا أیُّه المؤمنون لعلکم تفلحون;(نور، ۳۱) ای مؤمنان! همگی به سوی خداوند باز گردید باشد که رستگار شوید. خداوند متعال، در این آیه شریفه، همه مؤمنان را به توبه امر میکند و هیچ محدودیت سنّی و غیر سنّی را ذکر…

تقسیم بندی پیامبران الهی از نظر مقام، ویژگی های برتر و… را از دیدگاه قرآن برای ما مرقوم…

شکی نیست که هدف برنامه و اصول کلی همه پیامبران خدا، دعوت مردم به توحید، معاد، تزکیه و پاکی بوده، و همگی از نظر منصب نبوت و اتصال به عالم وحی با یکدیگر یکسان میباشند: ... لاَنُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ... ;(بقره،۱۳۶) و در میان هیچ یک…

در جامعه امروزی اگر بخواهیم به طور کامل افتاده باشیم و هیچ غرور و تکبری نداشته باشیم مشکلات اخلاقی و…

اصل تواضع و فروتنی یکی از صفات برجسته مؤمنان و جزء ارزشهای اخلاقی و اسلامی است; ولی در برابر هر شخصی و یا در هر مکانی به طور مطلق تواضع و فروتنی درست نیست و در آیات و روایات اسلامی نیز موضع و جایگاه تواضع و فروتنی مشخص شده است. تواضع در…

برای از بین بردن یک فکر بد در ذهن چه باید کرد؟

پرسشگر محترم! اگر منظور شما از فکر بد در ذهن حدیث نفس و وسوسه گری شیاطین است; برای مقابله بااین پدیده در روایات اسلامی راهحل هایی ارائه شده است. حدیث نفس، گفتگو با خویشتن و مطالبی را به خاطر و در دل گذراندن و اراده نمودن کاری تنها در ذهن که…