اختلالات فردی

اختلالات فردی

فرزندم زود عصبانی می شود و مشکلات دیگر هم دارد. او هفت سال ندارد، چه باید بکنم؟

آسیب و تبعات نگاه به فیلم ها و عکس های متسهجن و زشت چیست؟

آیا خود ارضایی گناه است ؟

علاقه و وابستگی به همجنس را چه باید کرد؟ دختری هستم ۱۷ ساله که دو سالی است عشق بی حاصلی عذابم ميدهد.

بهترین راه برای فراموش کردن یک مقطع زمانی از زندگی با همه خاطرات خوب و بد چیست؟

در راستاي پاسخ به پرسشي که مطرح کرديد، جهتي وجود دارد که شايد خود شما نسبت به آن خيلي آگاه نباشيد و آن هم ضربه ايست ک

دوبار خودکشی کردهام 4ماه است از خدمت برگشتم،‌ دنبال کار بودم پیدا نکردم،‌ دیسک کمر دارم و کار سنگین در توانم نیست.