بمب خنده

طنز

«بکوشید و خوبی به کار آورید» (1) نکوشید خیطی به بار آورید!

طنز

ششلیک همیشه می خورَد در شاندیز در سفـره نـگـاه او بـه ظــرف سـرریز!

طنز

در میانِ غصـــه هایــم گـاه گاه می کِـشم از دسـت دانــشگاه آه

طنز

به خــدا فـــازِ تــو مــرا کُشته نـازِ من!، گـازِ تـــو مــرا کــشتــه

طنز

در ایـن ایّـــامِ داغِ آفــــــتـابـــی! دلـــم کرده هــوای « مـوجِ آبـــی »

طنز

دو سالِ مـسـتمــر هـی کـار کردم خودم را نفلـــه و بـیــــمار کـردم

طنز

تازگی ها با خودم ور مــی روم گاه از دست ِ خودم در مــی روم

خلیج فارس

اگـــــر روزِ روشــن شــود نیــمه شــب وَ یا این کـــه « لقمان » شــود بـی ادب !

طنز

از دیدن حال بد تو در عجباتم! از فرط عجب درد گرفته عضلاتم

طنز

فیس بوک آن روزها مسدود بود پست و اینترنت به کل نابود بود

رویا

قصد آن دارم شـــوم جــایی رئیس تا نتــــرســم از خـــدا و از پلیس !

طنز

مشتی رجب می خواست بِره پِی کار که اومد از اداره شون یه طومار