بمب خنده

طنز

تا شد خزانه خالی ، گفتی خدا کریم است گفتم چه بی خیالی ، گفتی خدا کریم است

طنز

موافق می زند ساز مخالف چنان یک صحنه پرداز مخالف

طنز

یکی را گرفتند در پارتی رهایش نمودند با پارتی!

طنز

در تاریکی چراغ‌مان یک گوشی‌ست این گوشی بهتر از چراغ موشی‌ست

طنز

نسبت به تو حس کور میلی دارم دور و بر خود هزار لیلی دارم

طنز

با زیر مخالفی، بگو بم بشوم لبخند بزن، مقابلت خم بشوم

طنز

من هنرمند ِ همین خاک و دیارم، چه کنم؟ لحظه ای فولم و یک عمر خمارم ، چه کنم؟!

طنز

مرگ نزد شاعران از بی نوایی بهتر است وضع ما از مردم اتیوپیایی بهتر است

طنز

پـدر وامی گـرفت و در به در شد وَ ایـضاً غـصـه هایــش بـیـشتر شد

طنز

آب را بـستیــم و دریــا سـاخـتیم دیــن فـروشی کـرده دنیا ساختیم

طنز

شب چلــــه رسیــد و اول دی چه حالی می دهد امشب دِلی لی

طنز

خــداوندا نشستن پـای مـنـقــل تــمام فــکـر مــن را کـرده مخـتل