بمب خنده

طنز

خریدم تخمه و آجیل و رانی برای دیدن جام جهانی!

طنز

مي شود امسال بهتر سال نو بهتر از هر سال ديگر ، سال نو

طنز

"نوبهـــــــار آمـــــــد و آورد گــل و یاسمنا" خرج اين عيــــــد در آورد همي دخـل منا!

طنز

کمتر سخن از غارت و از غصب بزن یکبار دم از نجابت اسب بزن

طنز

با خنده و لاف حرفمان را بزنیم با طنز گزاف حرفمان را بزنیم

خدا

خدایی که ما رو هم آفریده آدم و حوا رو هم آفریده

به آفریقا اهمیت نداده ولی اروپا رو هم آفریده

دود

روزگاری در زمان‌های قدیم دود دارای هزاران سود بود هیچ کس ایمیل و اینترنت نداشت

طنز

شهروندی محترم، یارانه خور، لاغر، کچل با دلی خونین و مالین داد می زد در محل:

طنز

ما خانه نداریم کجا را بتکانیم؟ وقتی که زمین نیست هوا را بتکانیم؟

گوسفند

با تو گویم ماجرای گوسفند ماجرای گوسفندی ارجمند

طنز

منم که شهره‌ی شهرم به کارهای خلاف ولی به لطف عزیزان ز مالیات معاف

طنز

همچنان از صاحبان زور و زر جداً بترس ای بشر! از شاخِ تیزِ گاوِ نر، جدا ً بترس