بمب خنده

  • شخصی از فقیهی پرسید: 

     هنگامی که برای غسل کردن وارد رودخانه ای شویم، بهتر است کجای نهر بایستیم؟ 

صفحه‌ها