طب سنتی

موارد مصرف سرخارگل

موارد مصرف کنگر فرنگی

نام علمی گیاه: Cynara scolymus اسم انگلیسی : Artichoke, Globe Artichoke

موارد مصرف بلاک کوهش نام علمی گیاه: Cimicifuga racemosa

موارد مصرف کاپسیکوم

موارد مصرف گل همیشه بهار نام علمی گیاه: Calendula officinalis نام انگلیسی:Pot marigold

موارد مصرف انیسون نام علمی گیاه: Pimpinella anisum نام انگلیسی: Anise نام فارسی: انیسون

موارد مصرف روغن بادام زمینی

موارد مصرف گل ختمی نام علمی گیاه: Althaea officinalis

اثرات درمانی بومادران