غلبه شیطان

غلبه شیطان

خداوند در قرآن سرنوشت منافقان تیره دل را چنین بیان می کند: «شیطان بر آنها مسلط شده، و آنها را به سرعت می راند و به هم