زندگی مشترک

دروغ

شاید برای هر انسانی اولین تجربه دروغ گفتن به دوران کودکی او بازگردد و هنگامی که دروغ گفتن در خانواده پذیرفته شود یا ح

مهارت های زندگی مشترک‌ همدلی ، حل اختلا‌ف ، تصمیم گیری بخش دوم و پایانی‌ ‌1 - ‌‌به صحبت‌های دیگران خوب گوش کنید‌‌.