ارث

ارث برای فرزند خوانده

فقط فرزند حقیقی از پدر و مادر ارث می برد و ملاک پدر و مادر واقع

چرا در اسلام سهم ارث مرد دو برابر زن است؟

پرسش چرا ارث زن نصف ارث مرد است؟

ارثیه

 به نکات ذیل توجه فرمایید.الف: در نظام اقتصادی اسلام مؤونه و درآمد خانواده به عهده مرد است و زن هیچگونه مسئولیت مالی

طبقه اول ارث براي زن:1-همسر2-فرزند3-پدر4-مادر( ارث زن و شوهر ).

با سلام و خسته نباشيد.

قضیه ی مطرح کردن ارث نگذاشتن انبیا از سوی ابوبکر در ماجرای فدک چیست و چه جوابی به آن می توان داد؟