عناب

عناب

عناب تازه مانند میوه های دیگر مصرف می شود و اثر ملین دارد .