نماز

نماز

عدم توجه و پایبندی به مقدساتی که در هر شریعتی وجود دارد؛ از چندحال خارج نیست:

نماز

دلائل مختلفی برای وجوب قرائت نماز به عربی وجود دارد که به چند دلیل آن اشاره می شود:

صلاة الضحی

دو روایت از میان روایاتی که به صلاة الضحی پرداختند را در اینجا نقل می کنیم:

قنون تماز شب

نخست لازم است بدانیم، مؤمنی که در قنوت نماز شب دعا می کنیم، کافی است شیعه ای باشد که فسق و فجور علنی نداشته باشد.

آیه قرآنی

آیات زیادی در قرآن آمده که دلالت بر وجوب نماز می کنند و این لفظ(باید) همان وجوب است که از فعل امر در آیات وارد شده در

مسح پا

لازم است بدانيم که براي مسح کردن ، لازم است محل مسح ، خالي از هر گونه مانعي باشد ضمن آنکه استحباب شستن پاها بعد از مس