گناهان کبیره

گناهان کبیره

گناهان بر دو قسم است:

گناهان کبیره:

«امام کاظم علیه السّلام فرمود: روزی «عمرو بن عبید» بر پدرم وارد شد.