خواص گل ارمنی

گل ارمني

گلي است به رنگ سرخ مايل به خاکي .