خیانت زناشویی

نقش شبکه های اجتماعی بر خیانت زوجین

پژوهشگران معتقدند نگرش به روابط خارج از چهارچوب زناشویی بین افرادی که در شبکه‌های اجتماعی عضویت دارند، وخیم‌تر است.

خیانت زناشویی

علل فردی خیانت زناشویی در زنان مقدمه