آکل و مأکول

بهشت و جهنم

شبهۀ آکل و مأکول یکی از قدیمی ترین اشکالاتی است که در بارۀ معاد جسمانی مطرح شده و خلاصه آن، چنین است: فرض کنید انسانی