طول عمر انسان

طول عمر

عوامل موثر در طول عمر آدمی بر دو قسمند: 1- عوامل طبیعی: