تاثیر کمبود آهن در احساس ضعف و بی حالی

بی حالی و خستگی مزمن

اگرچه احساس خستگي در بعضي مواقع به‌دليل كار زياد يا كم‌خوابي در انسان بروز پيدا مي‌كند اما گاهي هم يكي از مهم‌ترين عل

 ضعف و بی حالی

احساس ضعف و بی حالی از چه چیزی نشان دارد؟

 احساس ضعف