آفرینش

هستی

 هستی از نظر زمانی شروع ندارد، اما از نظر درجه و رتبه، اولین مخلوق نور محمد صلی الله علیه و آله [1] است که در بعضی از

خلقت انسان

عرض سلام وتبریک به حسن توجه شما به مسائل دینی که قطعا سعادت را به همراه دارد.مسئله ای که شما مطرح کردید از چند جهت قا