معراج رسول الله

معراج

معراج در آیات و احادیث:

داستان معراج پیامبر در سوره اسراء بیان شده است که خداوند سبحان در قرآن می فرماید: