آیت الله حائری

آیت الله حائری

ما مختصری از زندگانی آن بزرگوار را برای شما نقل می کنیم: آیت الله العظمی شیخ عبدالکریم حائری یزدی در سال 1276 ق در قر