وضوی پیامبر

وضو

 با توجه به اینکه پیامبر (ص) برای نماز وضو می گرفتند و شیوه وضوی ایشان در منظر دیگران بوده و قاعدتا می باستی نقل می ش