نحوه فوت امام زمان

امام زمان (عج)

 می خواستم بدانم که امام زمان عج چگونه از دنیا می روند؟آیا ایشان را شهید می کنند و اگر این طور است چگونه و به دست چه