وسوسه شیطان

وسوسه شیطان

در ابتدا آیه ای در مورد شیطان بیان می کنیم، خداوند در قرآ