فرزندان عبدالمطلب

پیامبر اکرم صلوات الله علیه

در جواب باید بگوییم که در روایات و تاریخ فقط پیغمبر(ص) به چراغ نورانی معروف است ولی در مورد فرزندان عبد المطلب چنین چ