علوم دنیایی

آیه قرآنی

 آیا دانش و مهارتها و هنرهایی که انسان در این دنیا کسب می کند با خود به آخرت منتقل می کند؟