تعبیرخواب

تعبیرخواب

روایات اسلامی تمام خوابها را به یک چشم نگاه نمی کند بلکه رؤیا را سه قسم می داند.