برزخ

عالم برزخ

عالم برزخ جائی است بین این عالم و عالم آخرت که انسانها بعد از هجرت نمودن از این دنیا به آنجا منتقل شده و تا بر پا شدن

برزخ

راه تکامل در این دنیا باز است و هر کاری برای کسب کمال و ارتقاء به درجات بالاتر باید در این دنیا انجام شود و بذرش کاشت

برزخ

در آنجا اختیارات انسان مانند این دنیا نیست که در انجام هر کاری توانا باشد و قدرت انتخاب داشته باشد آنجا دار حساب و کت

برزخ

به این امر در اصطلاح تناسخ می گویند که از نظر حکما و فلاسفه اسلامی محال است، در ابطال تناسخ به طور عام دو برهان اقامه