کلیدهای بهشت

کلید بهشت

احادیث مربوط به کلیدهای بهشت که در متون روایی ما به مفتاح الجنة تعبیر شده است

به چند مورد اطلاق شده است: