مموهبت زنان در بهشت

بهشت

در بهشت برای بهره مندی از نعمات آن فرقی میان زنان و مردان نیست و هردو از بهشتیان حساب می شوند و برایشان از هر لذتی که