آداب سلام

کعبه

مطابق قرآن به هر خانه ای که وارد می شویم باید سلام نمود.