یحیی

مرقد یحیی بن زید بن سجاد(ع)

یحیی بن زید پس از شهادت پدر خویش به خراسان گریخت و در آنجا قیامی شیعی برعلیه بنی امیه ترتیب داد که در نهایت منجر به ش