پیمان

حلف الفضول

قبل از اسلام در میان اعراب و سران برخی از قبائل‏پ یمانهائی بسته شده بود که به احلاف مشهور است و هدف ازاین پیمانها عمو