القاب حضرت زهرا

القاب حضرت زهرا (س) در نزد خدا

امامان معصوم و بزرگان دین نام ها و القابی دارند که برخی آسمانی اند و از سوی پروردگار تعیین شده و بعضی از سوی برگزیدگا

القاب حضرت زهرا(س)

حنانه به معنای کسی است که بسیار از رحمت و شفقت برخوردار است.[1]ادعا شده که به مادر حضرت مریم (س) حنانه گفته شده[2] ام